ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗ Neda Intelligent Media έχοντας πολυετή εμπειρία στην μηχανοργάνωση και διαθέτοντας γνώση της αγοράς πληροφορικής παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλογής, υλοποίησης και υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Τι περιλαμβάνουν αυτές και που στοχεύουν:

1. Επιλογής κατάλληλων προϊόντων λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

Η Neda Intelligent Media παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της τεχνολογίας στον ευρύτερο τομέα της μηχανοργάνωσης και ως υλοποιητής Πληροφοριακών συστημάτων κατέχει την τεχνογνωσία ώστε να καθοδηγήσει την εταιρία πελάτη της στην καλύτερη επιλογή προϊόντων λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των υφιστάμενων ή/και μελλοντικών αναγκών του. Οι προϋποθέσεις στις επιλογές της είναι τα προϊόντα να χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη ασφάλειας, από επεκτασιμότητα και μεγάλη εγκατεστημένη βάση. Να παρέχουν αυξημένη λειτουργικότητα, ευκολία στην εκμάθηση και χρήση, ευελιξία στην προσαρμογή και επικοινωνία, συμβατότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία κόστους – απόδοσης.

2. Οργανωτικής αναβάθμισης σε επίπεδο μηχανογράφησης

Περιλαμβάνουν μελέτη για την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λειτουργίας, των μηχανισμών ελέγχου, τις πηγές δεδομένων, την οργάνωση και αποτύπωση πληροφοριών, τις μεθόδους επικοινωνίας , την αξιοποίηση των δεδομένων και του συστήματος γενικότερα με στόχο την αλλαγή ή/και αναβάθμισή τους.

Τι κερδίζει ο πελάτης

Βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησής του προς τους πελάτες και προμηθευτές του, αποτελεσματικό έλεγχο, μείωση του χρόνου των εργασιών, καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών, μεγαλύτερη ασφάλεια στις διοικητικές και επιχειρηματικές του αποφάσεις, ουσιαστική εκμετάλλευση του πληροφοριακού του συστήματος, ταχύτερη απόσβεση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης και χειρισμού στα σύγχρονα περιβάλλοντα λογισμικού από τους χρήστες για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων ή/και αδυναμιών με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή τους ή την εκπαίδευση και προσαρμογή στις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

2. Μελέτη της αποτελεσματικότητας των μηχανογραφικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης με στόχο την βελτίωση ή τον επαναπρογραμματισμό τους για την μείωση των λαθών, της διάρκειας και πολυπλοκότητάς τους.

3. Υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανασχεδιασμού διαδικασιών.

- Με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών σχεδιάζουμε νέες μηχανογραφικές διαδικασίες ή ανασχεδιάζουμε τις υφιστάμενες με στόχο την αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την εξοικονόμηση χρόνου, τον καλύτερο έλεγχο, τον ασφαλή προσδιορισμό του πραγματικού κόστους, την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση της κερδοφορίας.

4. Μελέτη των υφιστάμενων πληροφοριών που εξάγει η επιχείρηση όσον αφορά στην χρησιμότητα, στην καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους.

5. Υπηρεσίες προσθετικής ανάπτυξης για την δημιουργία, ερμηνεία, αξιοποίηση πληροφοριών διοίκησης.

6. Εκπαίδευση στην εξοικείωση των στελεχών με επιχειρηματικούς όρους και έννοιες για την βελτίωση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας.

7. Τεχνική μελέτη για την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή σύμφωνα με τις υφιστάμενες ή/και μελλοντικές ανάγκες μιας επιχείρησης.


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Διάγνωση επιχείρησης για:
- Τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας της εταιρίας.
- Την αποτύπωση του οράματος της επιχείρησης.
- Την κατανόηση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας και στον εντοπισμό των θετικών ή/και αρνητικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτόν.

2. Στόχοι που αφορούν την οργάνωση αλλά και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
3. Εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών που αφορούν στην λειτουργία μέσα στην εταιρία και των αναγκών που αφορούν στις συναλλαγές της με την αγορά.
4. Εικόνα της επιχείρησης.
5. Οργάνωση και αξιοποίηση προσωπικού χρόνου εργασίας.
6. Οργάνωση τμημάτων.
7. Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εκπόνηση μελετών για επιδοτούμενα και Αναπτυξιακά Προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ:

1. Στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα
2. Στοχεύουν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης
3. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
4. Στην αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της παραγωγής
5. Στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών
6. Στη συμβολή της προστασίας του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας


Η Neda Intelligent Media  σε συνεργασία με εταιρείες συμβούλων αναλαμβάνει:

Την ενημέρωση
Τον σχεδιασμό
Την σύνταξη μελέτης
Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε δοκιμασμένες και αξιόπιστες εταιρίες, κερδίζει χρόνο από την έρευνα αγοράς, κάλυψη ευρύτερων θεμάτων που αφορούν την επιχείρησή του με ένα τηλεφώνημα, κέρδος από την κατάλληλη αξιοποίηση των παγίων επενδύσεών του καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού του, κέρδος από την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, από την βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας του, την εξωστρέφεια και την απόκτηση δυναμικής που την οδηγεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του.