ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑπό την έναρξη λειτουργίας της, η Neda Intelligent Media γνωρίζει ότι η γνώση στον χειρισμό, στις δυνατότητες και τις πληροφορίες που μπορεί να εξάγει το πληροφοριακό σύστημα παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους λειτουργίας και της αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας. Για τον λόγο αυτό επένδυσε σημαντικό μέρος του κεφαλαίου και του ανθρώπινου δυναμικού της στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο να αποκτήσουν οι χρήστες την ικανότητα να χειρίζονται άμεσα το σύστημα και με ευκολία, να αφομοιώσουν πλήρως την γνώση των δυνατοτήτων του και να αξιοποιούν στο μέγιστο την παραγόμενη πληροφορία.

Τι περιλαμβάνουν αυτές και που στοχεύουν :

Η εκπαίδευση χειριστών 1ου επιπέδου στοχεύει.

1. Στην πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της φιλοσοφίας κατασκευής του λογισμικού. Στην γνώση λειτουργίας των διαδικασιών όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης. Στην ικανότητα ανεύρεσης εκείνων των εργαλείων του συστήματος που εξυπηρετούν τις εκάστοτε απαιτήσεις. Στην εξοικείωση μεθόδων ελέγχου για την ορθότητα και διασταύρωση στοιχείων.

Η εκπαίδευση χειριστών 2ου επιπέδου στόχο έχει.

2. Την δυνατότητα, μέσω παραμετροποίησης, να προσαρμόζει το περιβάλλον λειτουργίας του κάθε χειριστή, σύμφωνα με τις ανάγκες της θέσης εργασίας του και τις δικαιοδοσίες που του έχουν παραχωρηθεί.

Η εκπαίδευση υπεύθυνου μηχανογράφησης στοχεύει.

3. Στην δυνατότητα παραμετροποίησης 2ου επιπέδου. Δηλαδή την εξοικείωση του χρήστη στον έλεγχο της λειτουργίας των διαδικασιών, την ενσωμάτωση νέων διαδικασιών μέσα στο σύστημα, την διόρθωση και την δημιουργία νέων φορμών εκτύπωσης, την διαμόρφωση όψεων, την παραχώρηση δικαιωμάτων στους χρήστες και την διαχείριση του συστήματος αντιγράφων ασφαλείας.

Η εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών αποσκοπεί.

4. Στην ικανότητά τους να αντλούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες βασικής διοίκησης.

Η εκπαίδευση στελεχών διοίκησης αποσκοπεί.

5. Στην διαχείριση πληροφοριών προχωρημένης διοίκησης.


Τρόπος

Σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά σεμινάρια για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, βασισμένα στην φυσιογνωμία της και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Τι κερδίζει ο πελάτης

- Την μείωση του νεκρού χρόνου κατά την μετάβαση και λειτουργία του νέου συστήματος.
- Στελέχη που είναι ικανά να αξιοποιήσουν την επένδυσή του.
- Την μείωση των χειριστικών λαθών.
- Μερική ή/και ολική ανεξαρτητοποίηση των χρηστών σε θέματα διαχείρισης του συστήματος.
- Μείωση του κόστους λειτουργίας.
- Μείωση του χρόνου απόσβεσης.