ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗ πλούσια αποκτηθείσα γνώση των στελεχών μας από τις εκατοντάδες αναλύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, η ικανότητα και η πολύχρονη εμπειρία τους στην προσαρμογή των λύσεών μας στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες, μας βοήθησαν ώστε να εφοδιάσουμε με ολοκληρωμένα ERP συστήματα εταιρίες του κλάδου των υπηρεσιών. Ειδικές ανάγκες όπως η οικονομική παρακολούθηση και κοστολόγηση δραστηριοτήτων, η παρακολούθηση χρηματοροής συνολικά και ανά δραστηριότητα ή έργο, η ανάπτυξη προηγμένων σεναρίων προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα, η δυνατότητα παρακολούθησης της φυσικής εξέλιξης ενός έργου καθώς και των οικονομικών του είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία ενσωματώνουμε στις λύσεις μας και αφορούν το κλάδο αυτό. Επί πρόσθετα, κάποιες ακόμη λειτουργίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπως:

Παρακολούθηση καρτέλας υπηρεσιών και δαπανών ξεχωριστά από το αρχείο ειδών.

Παρακολούθηση χρηματικών λογαριασμών και τραπεζών σε ειδικό υποσύστημα.

Ομαδοποιητικά στοιχεία υπηρεσιών-δαπανών και δυνατότητα έκδοσης στατιστικών ανά οποιαδήποτε ομαδοποίηση.

Συγκριτικές αναφορές τζίρου υπηρεσιών-δαπανών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Προϋπολογισμοί δαπανών και υπηρεσιών.

Δυνατότητα εφαρμογής τιμοκαταλόγων υπηρεσιών και εκπτωτικών πολιτικών.

Δείκτες Αποπληρωμής Πελατών σε Ημέρες με Χρηματοοικονομικό κόστος.

Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής – Cash Flow και ανά έργο ή δραστηριότητα.

Δυνατότητα κοστολόγησης δραστηριοτήτων.

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων μέχρι και σε επίπεδο αποτελέσματος (P&L)

Πλήθος έτοιμων στατιστικών αναφορών.

Πλούσια και έτοιμη πληροφόρηση και μάλιστα για πολλές εταιρείες ταυτόχρονα (consolidation).

Τεχνολογία XML που επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία με άλλα εξειδικευμένα συστήματα.